länkar

Om oss

Kvinnojourboende Linnéa utökade i januari 2005 sin verksamhet med Villa Förtroligheten, ett skyddat boende för kvinnor. Möjlighet till medföljande barn finns. Boendet är upphandlat enligt ramavtal med Göteborgs stads upphandlings AB. Vi tar även emot gäster från andra kommuner.

Tillsammans med den boende och ansvarig socialsekreterare, görs en personlig arbetsplan. Vi samarbetar med sjukvården, polisen och andra som har kontakt med kvinnor i behov av hjälp och stöd.

Villa Förtroligheten erbjuder ett tryggt och bekvämt boende i härlig, lugn miljö mitt i ett villaområde. Huset består av stora gemensamma sällskapsrum, stort lekrum samt en trädgård att njuta av för både stora och små. Det finns 13 rum av varierande storlek inredda för att skapa en vacker och ombonad atmosfär. Huset är larmat och TV-övervakat. I boendet ingår helpension samt tillgång till personal dygnet runt.

Systematiskt kvalitetsledningssystem
Det systematiska kvalitets arbetet inom företaget avser två delar. Den ena delen är vår arbetsmiljö som är reglerad enligt arbetsmiljölagen och som kräver att vi som arbetsgivare har ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) för att kunna upprätthålla och säkerställa att vår arbetsplats är trygg och säker. Den andra delen av vårt systematiska kvalitetsarbete är vår verksamhet som riktar sig mot våra klienter som är reglerad i SOFS 2011:9.

Internkontroll
Vår internkontroll syftar till att kontrollera att företaget följer uppsatta rutiner och processer i det dagliga arbetet. Varje månad genomförs stickkontroller av akter, dokumentation, genomförandeplaner, uppföljningsrapporter, kontroll av att skattningar är genomförda, tillbud och arbetsskador samt av ekonomi. Halvårsvis genomförs stickprover av sammanställning av skattningar. årsvis genomförs stickprov gällande gallring av journaler samt av kundenkäter Internkontrollen rapporteras till ekonomichef.

Definitioner av begrepp
Ledningssystem: System för att fastställa principer för ledning av verksamheten oavsett om det är arbetsmiljö eller verksamhetsledning

Process: En serie aktiviteter som främjar ett bestämt ändamål eller ett avsett resultat t ex vår ärendeprocess

Kvalitet: Att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter (både externa och interna föreskrifter) för det aktuella området.

Internkontroll: Systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att den bedrivs enligt de processer, föreskrifter och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem.